Abonyi Tibor horoszkóp oldala
Zodiákus jegyek párosítása
Horoszkóp házak jellemzői
Bolygók által jelképezett tulajdonságok
Linktár
A horoszkóp házai

Az egyes horoszkópházak jellege hasonlít az azonos számú állatövi jegyek jellegéhez, de a házak jelentéstartalma sokkal konkrétabb. Míg az állatövi jegyek tulajdonságokat mutatnak, a horoszkóp házai meghatározott életterületekre vonatkoznak.
Az ún. sarokházak megfelelnek a négy kardinális jegynek, a Kosnak, a Ráknak, a Mérlegnek, és a Baknak. Ezeket a házakat római számmal (I, IV, VII, X. ház), a többi házat arab számmal jelöljük.

1. ház

Személyiség
Fizikai test
KOS jelleg
2. ház Értékek
Birtoklás
BIKA jelleg
3.ház Gondolkodás
Gondolatközlés
IKREK jelleg
IV.ház Eredet
Otthon
RÁK jelleg
5. ház Kreativitás
Gyerekek
OROSZLÁN jelleg
6. ház Munka
Egészség
SZŰZ jelleg
VII. ház Nyilvánosság
Párkapcsolat
MÉRLEG jelleg
8. ház Halál
Újjászületés
SKORPIÓ jelleg
9. ház Világnézet
Utazások
NYILAS jelleg
X. ház Teljesítmény
Hivatás
BAK jelleg
11. ház Szabad pálya
Barátság
VÍZÖNTŐ jelleg
12. ház Tudatalatti
Zárt világ
HALAK jelleg

1.ház : Eleme a tűz, a horoszkóp legfontosabb területe.
Az Én, az egyéniség, a személyiség. A fizikai alkat és az ehhez járuló értelmi-szellemi összetétel, mint a tudat eszközei a megtestesülésben. Külső megjelenés, vérmérséklet (temperamentum), az emberrel veleszületett erő és életképesség, a jellem alapvető mivolta, az élet sors szabta feladata.

2. ház : Szilárd ház, eleme a föld.
Ez a ház jelzi azt, hogy milyen módon tudja a szülött biztosítani a megélhetését. Az anyagi eszközök, Amelyeket az ember megkaphat, vagy meg tud szerezni.
Tulajdon, főleg ingatlan; jövedelem, kereset pénz. Nyereség vagy veszteség ezekkel kapcsolatban. Személyes függetlenség vagy korlátozottság, elsősorban az anyagiak révén, s az ezzel összefüggő belső nyugalom, vagy nyugtalanság.

3. ház : Szélső ház, eleme a levegő.
Az Én első kapcsolatba lépése a külvilággal. Testvérek, közeli rokonság, szomszédok s az ezekhez való viszony; észbeli képességek, műszaki képességek, szellemi-értelmi kapcsolatok, irodalmi és tudományos hajlamok vagy érdeklődések, kisebb utazások, írások, okiratok, dokumentumok, szerződések, levelezés, viszony a sajtóhoz, a névvel összefüggő dolgok.

IV. ház : Sarokház, eleme a víz.
A hely ahonnan elindulunk és ahova dolgunk végeztével vissza kell térnünk. Az eredethez és a múlthoz kapcsolódó viszonylatok: otthon, szülőház, a szülők általában, de elsősorban az apa, az átöröklött javak, hagyományok, kapcsolatok a szülőhelyhez és a hazához, belföldhöz; a saját otthon és házias élet; visszatérés az eredethez, tehát életvég, öregkor, az élet utolsó szakasza. A gyermekkor és öregkor problémái, betegségei főként itt jelentkeznek. Itt mutatkoznak az öröklött betegségek

5. ház : Szilárd ház, eleme a tűz.
A vágyélet tárgyaival való kapcsolatok. Az elképzelések megvalósítására irányuló törekvések. Érzelmi, szellemi, szerelmi élet, az élet örömei; gyermek, utód lehetősége; gyermekek száma és mivolta; vállalkozások; kockáztatások, spekulációk, kalandok; a vágyélettel kapcsolatos szenvedélyek; tanulmányok, melyek az ember vágyainak megfelelnek; szerencse és szerencsejáték; művészi hajlamok és képességek; szórakozás és szórakozóhelyek. Női horoszkópban a fogamzás és terhesség lehetősége és lefolyása is összefüggésben áll ezzel a házzal.

6. ház : Szélső ház, eleme a föld.
Kötelezettségek és válságok fellépése. Munka és munkaviszony; szolgálat; alárendeltség; alkalmazás; a vállalt vagy vállalni kényszerült kötelesség s az ezekhez való viszony. Sorsszerű korlátozások; betegség és betegséghajlamok, amelyek a napi rutinnal és a munkával kapcsolatosak; testi fogyatkozások; a táplálkozás kérdései; alantasabb társadalmi állásúakhoz, alkalmazottakhoz, stb. való viszony. Tágabb értelemben a KARMA terhei.

VII. ház : Sarokház, eleme a levegő.
Az Én kiegészítése, a társulás területe. Házasság, élettárs, az ezekhez való viszony; társulás általában, a társadalommal, egyesületekkel, egyénekkel, társas viszony, szövetkezés. Mutatja a szülöttnek azon képességeit, melyekkel a másik nemre vonzást gyakorol. A külvilággal, a nem-Én-nel való kapcsolatballépés és ennek visszahatásai: nyílt ellenfelek és ellenségek, összeütközések, peres ügyek. A ház jegye és bolygói által jelzett tulajdonságok jellemzik azokat a személyeket, akikkel a szülöttnek szorosabb kapcsolata van, például a házastársat.

8. ház : Szilárd ház, eleme a víz.
Az Én alárendelése a nagyobb törvénynek. Sorsszerű áldozathozatal, veszteségek, az Én alámerülése: halál, a halál mikéntje, a halállal kapcsolatos körülmények és dolgok; hagyaték, örökség, végrendelet, az ezekhez való viszony, előny vagy veszteség mások halála révén; a család, a közelállók rejtett dolgai, titkai. Az élet és a halál nagy kérdéseivel való kapcsolat, a születés előtti és a halál utáni élet, okkult érdeklődések és képességek, érzékfeletti világ. Az élettárs anyagi helyzetére, a nő hozományára, a férj vagyonára, vagy keresetére is utal.

9.ház : Szélső ház, eleme a tűz.
Az Én és a világ ellentéteinek kiegyenlítése. Magasabbrendű szellemi - értelmi törekvések; belső fejlődés; nevelés ,elmélyedés; vallás; bölcselet; világnézet s az ezekhez való viszony; a fejlettebb gondolkozás; elvont érdeklődések és tanulmányok; magasabb színvonalú irodalom s ezekkel való kapcsolat; igazságos kiegyenlítésre való törekvés; jogi dolgok; hatóságok; törvénykezés; perek alakulása és kimenetele. A szélesebb külvilággal, külfölddel való kapcsolat, nagyobb utazások.

X.ház : Sarokház, eleme a föld.
A világi érvényesülés területe. Elérhető célok és ehhez fűződő eredmények, hivatás, állás, pozíció, társadalmi helyzet, rang, emelkedés és előrejutás; elismerés, becsülés, hírnév, az elérhető hatalom mértéke. Szereplés a nagy nyilvánosság előtt, népszerűség, sikerek, a törekvések beteljesülése. Összefügg még az erkölcsi felfogással és magatartással is, amennyiben ezek kihatnak az életben elérhető eredményekre, a szülött által leginkább nagyra becsült emberi képességekkel, valamint jogaival és kötelességeivel, a közösségben ahová tartozik. Anyára és a vele való kapcsolatra is utal.

11.ház : Szilárd ház, eleme a levegő.
A szülött életének azok a területei tartoznak ide, amelyek kapcsolatban vannak a szülött szabadságával és függetlenségével, valamint a tilalmak, normák, tabuk, tradíciók ledöntésével, a múlt bilincseitől való megszabadulással, egyenjogúsággal, reformáló törekvésekkel. Az életben várható segítség támogatás: barátok, jóakarók, a barátsághoz való viszony; vágyak, remények és tervek, ezek valóráváltásának lehetősége és körülményei; a társaság, a társaságban játszott szerep, előnyök és eredmények a társaság folytán; a tágabb körű lehetőségek és a korlátozások felengedése, nyílt pálya az élet útján. Protekció.

12.ház : Szélső ház, eleme a víz.
A nagy áldozat, az Én elszigetelődése vagy feloldódása: magány, befelé fordulás, elhagyatottság, titkos ellenlábasok és ellenségek; elzártság és elszigeteltség: kórház, gyógyintézetek, zárt intézetek, pl. menház, elmebetegek intézete, börtön, fegyház, az ezekkel való viszony; bűnhődés vagy súlyos próbatét, bűnperek és büntetések, üldöztetés, kolostor, remeteség, belső felemelkedés a magányban és önkéntes áldozathozatal, az élet javairól és örömeiről való lemondás, vagy kényszerű megfosztottság. Okkult hajlamok és képességek, s az ilyenekhez való viszonylat. Vonatkozik a szülött tudatalatti világára, elfojtott érzéseire, mély lelki életére, álmaira, illúzióira. Az önzetlen segítő szolgálat is ide tartozik, valamint mindenféle tudati átalakulás: meditáció, jóga, álomtudat. Ez a ház jelezheti a nehezen diagnosztizálható pszichoszomatikus betegségeket, elmezavarokat, az alkoholizmust és a kábítószer függőséget.


 
[Jegyek párosítása] [Horoszkóp házak] [Bolygók energiája] [Linktár]
Felsőfokon.hu a Szakmai Blogmagazin - Szaktudást a szakértőktől: érthetően.